כיצד אפשר לסיים הליך פלילי במהירות:

ישנן שתי דרכים מוכרות לסיום הליך פלילי. האחת היא באמצעות הודאה בעבירה המביאה בדרך כלל גם להקלה בעונש, או באמצעות ניהול הליך פלילי כולל, שבסופו יקבע בית המשפט האם אתה זכאי מביצוע עבירה או שיש להרשיעך בביצועה. אלו הדרכים הסטנדרטיות שלאורם עורכי דין פליליים נוהגים בדרך כלל.

עם זאת, עו"ד פלילי מנוסה ומיומן, יכול גם לפעול בדרך יצירתית ושגרתית פחות, לסיים במהירות את ההליך הפלילי בצורה טובה. דרך זו היא באמצעות הגשת בקשה ליועץ המשפטי לממשלה, לעכב את ההליך הפלילי בעניינך. כיצד עושים זאת? ומהו בעצם עיכוב הליכים בהליך הפלילי?.

מהו עיכוב הליכים:

הסמכות לעכב את ההליך הפלילי מוקנית ליועץ המשפטי לממשלה. סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי, [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982 (להלן: "חוק סדר הדין הפלילי"), קובע שבכל רגע לאחר שהוגש נגד אדם כתב אישום בגין עבירה פלילית, יכול היועמ"ש להורות לבית המשפט לעכב הליך פלילי בעניינו של נאשם, בהודעה בכתב, שתחייב את בית המשפט באופן מיידי. כמו כן, ליועץ המשפטי סמכות לעכב את ההליך הפלילי רק כאשר הוגש כבר כתב אישום. כך שאם בית המשפט כבר מסר את הכרעת דינו, לא יוכל היועץ המשפטי לעכב את ההליך הפלילי.

הסמכות להורות על עיכוב הליכים, היא סמכות שיפוטית לכל דבר ועניין המוקנית ליועמ"ש. לכן, במסגרת הפעלת הסמכות, עליו לשקול מגוון שיקולים, לרבות: את נסיבות ביצוע העבירה, את מצבו האישי של הנאשם המבקש, את עברו הפלילי, ואת התועלת שתיגזר לציבור ולנאשם במקרה שבו יעוכבו ההליכים המשפטיים, וכן גם את הפגיעה בקורבן העבירה.

לא אחת, עורכי דין פליליים עושים שימוש בזכות להגיש בקשה לעיכוב הליכים, במיוחד כאשר הנאשם אותו הם מייצגים הוא אדם חיובי ללא עבר פלילי מכביד, וכאשר העבירה בגינה הוא מואשם, היא עבירה קלת ערך. כמו לדוגמא: שימוש בסמים קלים, עבירות אלימות קלות שלא גרמו לפציעה ועוד.

האם ניתן לחדש את ההליך הפלילי לאחר שעוכב?

ככלל, אם היועמ"ש השתכנע והורה על עיכוב הליכים כתוצאה מבקשה שהוגשה, הוא עדיין יוכל להטיל תנאים על הנאשם המבקש, לשם עיכוב ההליכים, כגון: שמירה על עבר פלילי נקי, אי הישנות של עבירה דומה ועוד. כך שעיכוב ההליך הפלילי לא סותם את הגולל על האפשרות לחדש את ההליך בעתיד.

בכלל, סמכותו של היועמ"ש להורות על חידוש ההליכים, קבועה בסעיף 232 לחוק סדר הדין הפלילי. סעיף זה קובע את פרק הזמן בו ניתן להורות על חידוש הליכים בהתאם לסוג העבירה. אם למשל עיכוב ההליכים ניתן בגין עבירה מסוג פשע (כלומר עבירה בת שלוש שנות מאסר ומעלה) אז ניתן לחדש את ההליכים עד חמש שנים מיום ההחלטה על עיכוב ההליכים. אם מדובר בעבירה מסוג עוון (עבירה שדינה נע בין 3 חודשים ל- 3 שנים) אז ניתן לחדש את ההליכים עד שנה מיום עיכובם. אם מדובר על עבירה מסוג חטא (עבירה שדינה עד 3 חודשי מאסר) לא ניתן לחדש את ההליכים הפלילים בגין עבירה זו.

עוד קובע הסעיף, כי אם חודש ההליך הפלילי לאחר שעוכב בפעם הראשונה, היועץ המשפטי רשאי להורות שוב על עיכוב ההליכים בפעם השניה. אך אז, הוא לא יוכל להורות על חידושם. כמו כן, ככל שהיועץ המשפטי הורה על עיכוב הליכים, ואז הורה על חידושם, יימשך ההליך הפלילי בדיוק מאותו השלב שבו הוא נעצר. לדוגמא, אם ההליך עוכב באמצע עדותו של עד תביעה, ההליך ימשיך מעדותו של אותו העד.

מה רצוי לכלול במסגרת בקשה לעיכוב הליכים:

בקשה לעיכוב הליכים צריכה לכלול פירוט רב ככל הניתן על אישיותו של הנאשם, לרבות מצבו המשפחתי משלח ידו, כן אמורה הבקשה לכלול תיאור מפורט של נסיבות העבירה, על הסיבות שהביאו לביצועה, וגם פרטים על עברו החברתי (לדוגמא היותו קצין בצבא, מתנדב בעמותות ועוד). בנוסף, רצוי לתאר את האופן שבו ההליך הפלילי וההרשעה יוכלו לפגוע בנאשם בעתיד.

בסופו של דבר, כאשר מוגשת ליועץ המשפטי לממשלה בקשה לעיכוב הליכים, על האחרון לשקול מגוון רב של שיקולים כאמור. לכן, חשוב מאוד להיעזר בעורך דין פלילי מיומן ובעל ניסיון לשם הגשת בקשה מנומקת לעיכוב הליכים. עו"ד מיומן יידע היטב לנסח בקשה מפורטת אשר תואמת את נסיבות העניין, מה שבוודאי עשוי להגביר את הסיכוי שהיועץ המשפטי ייעתר לבקשה.

לסיכום:

האפשרות להורות על עיכוב הליכים מוקנית ליועץ המשפטי לממשלה, סמכותו היא שיפוטית לכל דבר, ובמסגרת מתן החלטה בבקשה לעיכוב הליכים, עליו לכלול שיקולים רבים. על עיכוב ההליך, רשאי היועמ"ש להורות רק אם הוגש כתב אישום, ורק כל עוד לא ניתנה הכרעת דין. כדי לשכנע את היועמ"ש לעכב את ההליך הפלילי, רצוי מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין מיומן.

דילוג לתוכן