facebook
המלצת המערכת
היכנסו לאתר LawTube ובחרו את עורך הדין הבא שלכם ב-5 דק'

קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה

נכתב על ידי עורך דין אסף דוק

אין ספק כי אנשים אינם תמיד אומרים אמת, ומנסים לייפות את המציאות ולעגל פינות על מנת להשיג כספים, נכסים מוחשיים וטובות הנאה שונות. למעשה, במחוזותינו מדובר בעניין של שגרה, אך חשוב לדעת כי החוק מתייחס בחומרה למעשים אלו וקובע עליהם עונשים העומדים על 3 עד 5 שנות מאסר. יחד עם זאת, לא כל מהלך שיווקי או מכירתי שאינו נאמן לאמת מהווה עבירה פלילית, ולעיתים אכן מדובר בתחום אפור. מצד שני, קיימים מקרים רבים בהם ברור לגמרי כי הועלו טענות שקריות ביודעין, הצופנים בחובם הליכים פליליים והרשעה על כל המשתמע מכך.

הגדרת העבירה

מטבע הדברים, עבירת קבלת דבר במרמה מבוססת על ההגדרה הבסיסית של "מרמה" לפי סעיף 415 של חוק העונשין. סעיף זה אומר: ""מרמה – טענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל-פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת". מתוך הגדרה זו נגזרות מספר מסקנות והשלכות לגבי קבלת דבר במרמה:

• מדובר בטענה עובדתית שקרית, בין לצורך קבלת כספים, רכוש, נדל"ן, נכסים בלתי מוחשיים, זכויות או טובות הנאה אישיות שונות.

• האדם הטוען אותה מודע לכך שמדובר בשקר. במידה שהוא אינו מודע להיות הטענה כוזבת הרי שאין כאן עבירה, וגם לא ניתן להרשיעו בקבלת דבר במרמה. לדוגמא, קבלן בנייה הטוען טענות שקריות ביודעין לגבי הדירות שהוא מוכר, במטרה לקבל עליהן תמורה גבוהה, עובר על החוק. מאידך, אם העלה את אותן הטענות מבלי לדעת שהן שגויות או כוזבות הרי שלא יורשע. מעבר לכך, צריך להתקיים גם יסוד נפשי, כלומר מודעות לנסיבות, להתנהגות ולתוצאותיה האפשריות, ונושא זה ניתן להוכחה גם על ידי כלל העיוורון המכוון וכלל הצפיות.

• על מנת להיות מורשע בעבירת קבלת דבר במרמה חייב להתקיים גם יסוד עובדתי. כלומר, התביעה חייבת להוכיח כי התקיים קשר ישיר בין הטענות הכוזבות שהעלה הנאשם, ובין קבלת הדבר עצמו מידי האנשים שרימה.

• אין הכרח כי הצד המרומה ייפגע ממעשה הרמייה על מנת להשיג הרשעה. ואולם, באם נגרמים נזקים חמורים עלול הדבר להוביל לאישום בעבירת קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

ענישה על קבלת דבר במרמה

לפי סעיף 415 לחוק העונשין הענישה המרבית על עבירה זו עומדת על 3 שנות מאסר, או 5 שנים אם מדובר בנסיבות מחמירות. ניתן לראות כי מדובר בהבדל מהותי, התלוי למשל ברמייה של יותר מאדם בודד אלא של קבוצת אנשים, וכאמור גם בגרימת נזקים מסדרי גודל מהותיים במיוחד. כמו כן, נסיבות מחמירות עשויות להתקיים כאשר אל קבלת הדבר במרמה התלוו עבירות אחרות, כגון הפרת אמונים, או כאשר הנאשם מנצל את תפקידו ומעמדו למול אחרים לצורך השגת הדבר.

פורסם על ידימערכת אתר זה חוקי

דילוג לתוכן