facebook
המלצת המערכת
היכנסו לאתר LawTube ובחרו את עורך הדין הבא שלכם ב-5 דק'

המשפט הצבאי הלכה למעשה

המשפט הצבאי הלכה למעשה

טוהר מידות, טוהר הנשק, רעות, התמדה, הקפדה על נהלים וכיבוד כללי הלחימה והמוסר הטבעיים, הם החשובים בערכי צה"ל. אך כדי לממש ערכים אלו, לשמור על טוהר המידות ולאכוף את הדין הצבאי, קיים דין מקיף, הנקרא "הדין הצבאי הפלילי". מה כולל הדין הצבאי? מה תפקידם של בתי הדין הצבאיים? על כך, במאמר שלהלן.

איזה חוק מסדיר את המשפט הצבאי?

החוק המסדיר את הצבאי הפלילי בצה"ל, הוא חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 (להלן: "חוק השיפוט הצבאי"). חוק זה מתווה עקרונות יסוד בתחום השיפוט הצבאי ומסדיר את הנושאים הבאים:

1. תפקידם, סמכויותיהם ואופן מינויים של השופטים הצבאיים.

2. דיני הראיות וסדרי הדין המתקיימים בפני בתי הדין הצבאיים.

3. סמכויות האכיפה המוקנות למשטרה הצבאית. החוק מגדיר עבירות פליליות, הן עפ"י הדין האזרחי והן עפ"י הדין הצבאי וחלקן עבירות ייחודיות לדין הצבאי.

4. בנוסף, חוק השיפוט הצבאי מסדיר את הדין הצבאי המשמעתי, החל בצה"ל.

על מי חל הדין הצבאי הפלילי?

סעיף 4 לחוק השיפוט הצבאי קובע, כי הוראותיו חלות על כל חיילי צה"ל, לרבות חיילי מילואים, כל עוד לא שוחררו משירות צבאי. כמו כן, חוק השיפוט הצבאי חל על חיילים שמתנדבים לשרת במילואים.

לעומת זאת, גם מי ששוחרר מהשירות הצבאי, עשוי להיות כפוף לחלוק השיפוט הצבאי. סעיף 6 לחוק השיפוט הצבאי קובע, כי במידה וחייל ביצע עבירה בעת שירותו הצבאי, יחול עליו החוק לגבי אותה עבירה ספציפית, גם אם שוחרר. עם זאת, לכלל המתואר קיים חריג, לפיו אם לא הוגש נגד החייל כתב אישום בגין אותה עבירה בתוך 180 ימים מיום שחרורו, אזי לא ניתן לאכוף עליו את החוק.

בנוסף, חוק השיפוט הצבאי קובע, כי אדם אשר מקבל מרשויות הצבא כלי נשק (לשם הגנה או שמירה), יהיה כפוף לחוק השיפוט הצבאי (לדוגמא: מאבטחים ביישובים מבודדים או אנשי כיתת כוננות, המתואמים עם הצבא). כמו כן, חוק השיפוט הצבאי חל גם על אזרחים עובדי צה"ל.

אילו עבירות מאפיינות את המשפט הצבאי הפלילי?

חוק השיפוט הצבאי מונה מספר רב של עבירות, שלרובן אופי "צבאי". הבה נסקור חלק מהן:

עריקה: מדובר בעבירה, לפי סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי. חייל אשר נעדר מהשירות, בכוונה שלא לחזור אליו, עשוי לעמוד לדין ולהיאסר למשך 7 שנים.

גניבה מחייל: מדובר בעבירה, לפי סעיף 84 לחוק השיפוט הצבאי. עבירה זו עוסקת בסיטואציה שבה חייל גונב מחייל אחר, לרבות רכוש או כסף. העונש על עבירה זו הוא 2 שנות מאסר.

נטילת ציוד צבאי שלא כדין: עבירה זו קבועה בסעיף 82 לחוק השיפוט הצבאי ועניינה: נטילה של ציוד צבאי, שלא כדין (לדוגמא: קסדה, ציוד משרדי ועוד). העונש על עבירה זו, הוא 2 שנות מאסר.

עבירה במסמכים צבאיים: אין ספק כי אחד הנושאים החשובים בצבא, הוא שמירה על ביטחון המידע. לכן, סעיף 105 בחוק השיפוט הצבאי קובע, כי מסירת מסמכים או פגיעה בהם וכן מסירת ידיעה כוזבת על קיומם או תוכנם של מסמכים, היא עבירה חמורה, שהעונש בגינה עשוי להגיע ל-3 שנות מאסר.

סירוב פקודה: חייל שמסרב לקבל פקודה שניתנה כחוק ממפקד, עובר עבירה, לפי חוק השיפוט הצבאי. סעיף 122 לחוק קובע, כי סירוב לקבל פקודה, זו עבירה שהעונש בגינה מגיע ל-3 שנות מאסר. בזמן לחימה, מדובר בעבירה חמורה מאוד, שהעונש בגינה עומד על 15 שנות מאסר.

נציין, כי העבירות המוזכרות הן רק חלק קטן ממגוון העבירות הצבאיות, הקיימות בחוק השיפוט הצבאי.

מהם בתי הדין הצבאיים?

חייל שביצע עבירה צבאית, יועמד למשפט צבאי, בהתאם להוראות חוק השיפוט הצבאי. הערכאה האמונה על שפיטת חיילים, נקראת "בית הדין הצבאי". בצה"ל, יש שני סוגי ערכאות שיפוט. כאמור, הערכאה הראשונה היא בית הדין הצבאי המחוזי. מעל בתי הדין הצבאיים המחוזיים, ישנו בית דין צבאי לערעורים, המשמש בתור ערכאת ערעור על החלטות ופסקי הדין של בית הדין הצבאי המחוזי. על החלטת בית הדין הצבאי לערעורים, ניתן לעתור לבית המשפט העליון.

לסיכום:

המשפט הצבאי, חוקים צבאיים והמערכת הצבאית, מצריכים ידע וניסיון משפטי רב. לכן, אם הסתבכתם בעבירה צבאית, רצוי מאוד לפנות לעורך דין צבאי, שילווה אתכם ויעניק לכם ייעוץ.

פורסם על ידימערכת אתר זה חוקי

דילוג לתוכן