facebook
המלצת המערכת
היכנסו לאתר LawTube ובחרו את עורך הדין הבא שלכם ב-5 דק'

עבירות מס – מה חשוב לדעת?

עבירות מס – מה חשוב לדעת?

רבים מחזיקים בדעה לפיה ההתנהלות שלנו כאזרחים מול רשויות המס, היא עניין טריוויאלי ואזרחי לחלוטין. אך חשיבה זו בטעות יסודה, שכן חוקי המס בישראל הם דרקונים מאוד, ובקלות יכול כל אדם נורמאטיבי לחלוטין למצוא את עצמו עומד בפני כתב אישום בגין עבירת מס.

לכן, כדי להימנע מכך, חיברנו את המאמר הבא, שנועד להבהיר מה חשוב לדעת בכל הנוגע לעבירות מס.

מהן עבירות מס?

דיני המיסים מוגדרים בישראל בעיקרם בפקודת מס הכנסה, [נוסח חדש], בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975, ובחוק מיסוי מקרקעין, (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963. עבירות מיסים חוסות תחת הקטיגוריה של עבירות צווארון לבן, היות והן עבירות שבדרך כלל נדרש לגביהן תחכום, הבנה וידע, אך לא תמיד.

פקודת מס הכנסה עוסקת במיסוי הכנסות עבודה (או רווחים ממקורות הכנסה), בין אם במשכורת ובין אם כעיסוק "עצמאי". כמו כן, הפקודה מגדירה סדרי דין לעניין הגשת דו"חות מס, את שיעורי המס המשולמים, את נקודות הזיכוי הקיימות, ואת הפטורים הניתנים מתשלום מיסים. פקודת מס ערך מוסף, עוסקת בתשלום "מע"מ" לרשויות המדינה. מדובר במס צרכני, המשולם אגב ביצוע עסקאות. מס זה מוטל על כל עוסק באשר הוא, למעט מספר בעלי מקצוע הפטורים ממנו. חוק מס שבח, עוסק במיסוי עסקאות מקרקעין הנעשות בין מוכר לקונה.

עבירות מס עשויות לבוא לידי ביטוי בהעלמה של מיסים, שאמורים להיות משולמים לאוצר המדינה, או אי דיווח על הכנסות, או דיווח שגוי לרשות המיסים. בנוסף, ישנן גם עבירות שהן יותר "טכניות" באופיין, כמו לדוגמא: עבירות של אובדן פנקסי קבלות או חשבוניות, אי הגשת דו"חות שנתיים בזמן, וכן הלאה.

אילו עבירות מס קיימות בחוק?

בהתאם לפקודת מס הכנסה, קיימות מגוון עבירות כדלקמן:

ניהול עסק מבלי להודיע לרשות המיסים: מי שפותח עסק ולא מדווח על כך לרשות המיסים, צפוי לעונש של שלוש שנות מאסר ולקנס גבוה.

אי קיום הוראות הפקודה: זהו איסור המוטל בסעיף 216 לפקודה, והוא כולל שורה של עבירות כגון: אי התייצבות לחקירה ברשות המיסים, אי קיום דרישה המנויה בפקודה, אי הגשת דו"ח שנתי, אי ניהול פנקסי חשבונות, הסתרה של מסמכים מרשות המיסים, אי רישום הכנסה.

אי ניכוי מיסים: מי שרשאי לנכות מס (מעסיקים למשל) ולא העבירו לרשות המיסים, צפוי לעונש מאסר של שנה.

מרמה: זו עבירה המנויה בסעיף 220 לפקודה, כל מי שמבצע פעולה שתכליתה היא עזרה לאחר או התחמקות אישית מתשלום מיסים, תוך ביצוע הפעולות הבאות: רישום כוזב בדו"ח, מתן תשובה כוזבת בהצהרת הון, שימוש בדרכי רמיה, צפוי לעונש מאסר של עד 7 שנים.

בהתאם לחוק מס ערך מוסף, קיימות גם כן מספר עבירות דומות כדלקמן: הוצאת חשבונית שלא כדין. אי הגשת דו"ח שנתי במועד. אי הוצאת חשבונית מס וכן הלאה. כל העבירות הללו מנויות בסעיף 117 לחוק מס ערך מוסף, כאשר העונש על ביצוען עומד על שנת מאסר. בנוסף, עבירות בהתאם לחוק מס ערך מוסף, הנעשות בכוונה להשתמט מתשלום מס, כגון: ניכוי מס ללא אסמכתא, מסירת ידיעה כוזבת, הוצאת חשבוניות כוזבות, עלולות להגיע לעונש מאסר של עד שבע שנים.

גם בחוק מס שבח, קיימות מספר עבירות פליליות, כגון השמדת מסמכים הנוגעים לעסקת מקרקעין מהווה עבירה שדינה שנת מאסר, מסירת הצהרה כוזבת בעסקה או לרשות, מהווה עבירה שדינה שתי שנות מאסר. בדומה לפקודה ולחוק מס ערך מוסף, העונש על עבירות שנעשות במטרה להתחמק מתשלום מס, כגון: מתן תשובות כוזבות, שימוש בדרכי מרמה כדי להתחמק ממס,  עומד על מאסר של עד 7 שנים.

מהו כופר כספי?

בגין עבירות מיסים, בהתאם לחוקים המתוארים מעלה, קיימת למנהל רשות המיסים סמכות להטיל כופר כספי, בתנאי שטרם הוגש כתב אישום בגין העבירה.

כופר כספי כשמו כן  הוא: הטלת חובה על אדם החב במס לשלם לרשות המיסים סכום גבוה בהרבה מהסכום אותו אמור היה לשלם בגין חוב מיסים, וזאת כדי להשיג שתי תכליות. האחת היא עצם תשלום המס, והשנייה היא ענישה. מדובר בהליך עם יסודות פליליים המתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט, באפיק מנהלי מול רשות המיסים.

אם זומנתי לחקירה ברשות המיסים?

עבירות מס, ככל עבירות צווארון לבן, הן מורכבות מאוד בדרך כלל, ולרשות המיסים כלים רבים להעמדה לדין, בין אם בגין עבירות מהותיות, ובין אם בגין עבירות טכניות. לכן, אם זומנת לחקירה ברשות המיסים, הדבר הראשון שכדאי לעשות הוא לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין מיומן בתחום המיסים. ככלל, לא רצוי למסור גרסה בחקירה ברשות המיסים, בטרם קיבלת ייעוץ משפטי.

פורסם על ידימערכת אתר זה חוקי

דילוג לתוכן