facebook
המלצת המערכת
היכנסו לאתר LawTube ובחרו את עורך הדין הבא שלכם ב-5 דק'

חוק סדר הדין הפלילי ומשמעותו למואשם בפלילים

חוק סדר הדין הפלילי ומשמעותו למואשם בפלילים

הדין הפלילי הינו רב משמעות עבור מואשמים, שכן בסמכות בין המשפט למנוע את חירותם ע"י תקופות מאסר ארוכות, מה גם שהרישום הפלילי נשאר ככתם מאותו רגע והלאה. מפאת החשיבות חוקק חוק סדר הדין הפלילי שמטרתו להפוך את ההליך הפלילי למסודר ומבוקר. כאן נלמד אודות עקרונות החוק ומשמעותו עבור המואשמים בפלילים.

ממה מורכב חוק סדר הדין הפלילי?

סדר הדין הפלילי הינו מורכב ביותר, כאשר כל שלב מאושר ע"י פרקליט וממשיך לבא אחריו עד להחלטת בית המשפט. חוק סדר הדין הפלילי כולל מספר פרקים מרכזיים:

• פרק הראשון – כולל הוראות כלליות כגון מיהן הסמכויות השונות בהליך הפלילי, התיישנות עבירות ועוד.

• פרק שני – כולל הוראות של בחירת הסניגור, הגדרת התובעים, תפקידי הסניגור בהליך הפלילי, איסור הטלת עונש על מואשם שאינו מיוצג כלל ועוד.

• פרק שלישי – דן בנושא של מעצר הנאשם והשחרור שלו.

• פרק רביעי – מסדיר את כלל ההליכים שיש לעבור טרם המשפט בפועל.

• פרק חמישי – מסדיר את הליכי המשפט עצמו.

• פרק שישי – מפרט את תנאי ודרכי הערעור.

• פרק שביעי – עוסק בסדרי דין עבור עבירות קנס.

• פרק שמיני – כולל הוראות שונות שהתווספו לחוק מאוחר יותר.

כל פרק שכזה כולל סעיפים ותתי סעיפים רבים שמכילים יחדיו את חוק סדר הדין הפלילי המלא. מסיבה זו חשוב מאוד להתקשר עם עורך דין פלילי מיומן ובעל ניסיון כאשר מואשמים בפלילים. עורך דין שכזה יהיה בקיא בכל הסעיפים על בורים.

המשמעות למואשם בפלילים

חוק סדר הדין הפלילי אינו מאפשר "תזוזה" מהסדר הנקבע בו. משמעות הדבר היא שעל מנת לעבור מפרק זה לאחר יש לוודא כי כל התנאים מומשו לשם כך. עבור המואשמים בפלילים הדבר משמעותי ביותר, שכן הדבר אומר כי תמיד ניתן לנסות "לעצור" בנקודה מסויימת ולא לעבור לנקודה הבאה שמקרבת, בסך הכל, לפסיקה משפטית הרת גורל. כך למשל באמצעות עורך דין מקצועי ניתן בזמן שימוע או לפניו, עוד הרבה לפני המשפט בפועל, לגרום לביטולו של כתב האישום. טרם לכך, ניתן לגרום לשחרור ממעצר בגין התנהלות לקויה של המשטרה או היעדר הוכחות ראויות להצדקת ההעמדה לדין. את ביטול כתב האישום אף ניתן לדרוש במהלך המשפט עצמו או לשנות את דרגת חומרת האישומים בו.

אחד מהדברים החשובים ביותר החקוקים בסדר הדין הפלילי הוא השקיפות וכי לנאשם עצמו ובא כוחו מותר לעיין בכל חומרי החקירה כאשר הם חפצים בכך. חשוב מאוד לנצל אפשרות זו ולקבל את הייעוץ המלא מעורך דין פלילי הבקיא בכך. בסופו של דבר, חוק סדר הדין הפלילי נועד למען כל המערכת המשפטית וגם עבור שמירת זכויות האדם – נצלו אותו לטובתכם.

פורסם על ידימערכת אתר זה חוקי

נשמח לשמוע כמה מילים